Σχετικά...

European Dynamics Cyprus eProcurement Platform - Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων Κύπρου
© 2007-2008 Republic of Cyprus, Treasury of the Republic, Public Procurement Directorate
© 2007-2008 Δημοκρατία της Κύπρου, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Current version installed / Τελευταία έκδοση:
2138, base: 11715 / 0434 / 2.0-SNAPSHOT
Created & Supported by:
EUROPEAN DYNAMICS SA