Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:17/2017 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
17/2017 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας, που εντάσσονται στις κατηγορίες 48710000, 48820000, 30233130, 50312100, 30233120 και 30237360 κατά CPV, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48710000-Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης
48820000-Εξυπηρετητές
30233130-Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου
50312100-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών
30233120-Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής ταινίας
30237360-Φύσιγγες γραμμικών ταινίων ανοιχτής τεχνολογίας (LTO)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
86.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/09/2017 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινήσεις (από-έως) :
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/09/2017 11:30
Μιας φάσης υποβολή ή δυο φάσεων υποβολή:
Μια Φάση
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/09/2017 14:51
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
1 Έγγραφα Διαγωνισμού Tender_17_2017_Backup.rar Έγγραφα Διαγωνισμού EL