Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:17/2017 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
17/2017 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας, που εντάσσονται στις κατηγορίες 48710000, 48820000, 30233130, 50312100, 30233120 και 30237360 κατά CPV, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48710000-Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης
48820000-Εξυπηρετητές
30233130-Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου
50312100-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών
30233120-Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής ταινίας
30237360-Φύσιγγες γραμμικών ταινίων ανοιχτής τεχνολογίας (LTO)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
86.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/09/2017 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινήσεις (από-έως) :
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/09/2017 11:30
Μιας φάσης υποβολή ή δυο φάσεων υποβολή:
Μια Φάση
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/09/2017 14:51
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/03/2018 10:54

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Έγγραφα Διαγωνισμού Tender_17_2017_Backup.rar Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2017/09/05 14:59:08