Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου«Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων» Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου«Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων» Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
5/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η εξασφάλιση υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων και αναθεώρηση υφιστάμενων Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» - Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
73000000-Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.400.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/05/2018 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινήσεις (από-έως) :
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/05/2018 14:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
9
Όνομα τμήματος(1)
Δέσμη 1
Όνομα τμήματος(2)
Δέσμη 2
Όνομα τμήματος(3)
Δέσμη 3
Όνομα τμήματος(4)
Δέσμη 4
Όνομα τμήματος(5)
Δέσμη 5
Όνομα τμήματος(6)
Δέσμη 6
Όνομα τμήματος(7)
Δέσμη 7
Όνομα τμήματος(8)
Δέσμη 8
Όνομα τμήματος(9)
Δέσμη 9
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
9
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/04/2018 14:01
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα διαγωνισμού 2018 04 02 Τελικά έγγραφα διαγωνισμού ανάπτυξης ΠΕΠ.docx EL 2018/04/03 14:01:11
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3127258_1.xml N/A el 2018/03/30 13:05:42