Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Αρ. Διαγωνισμού 8/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Έρευνας Πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
Αρ. Διαγωνισμού 8/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Έρευνας Πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
8/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η παροχή υπηρεσιών Έρευνας Πεδίου αναφορικά με την Αξιολόγηση των Επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στις Επιχειρήσεις της Κύπρου που εντάσσονται στην κατηγορία 79311200 κατά CPV όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79311200-Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
141.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/07/2018 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινήσεις (από-έως) :
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/07/2018 14:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/06/2018 12:52
Ημερομηνία ανάθεσης:
29/11/2018 12:44

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών έρευνας πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου 2018 06 20 Υποδείγματα Εντύπων Διαγωνισμού.docx Βλέπε επισυναπτόμενα υποδείγματα εντύπων EL 2018/06/20 12:52:22
N/A Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών έρευνας πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου - Αρ. Διαγωνισμού 8/2018 2018 06 19 Έγγραφα Διαγωνισμού.zip Βλέπε επισυναπτόμενα Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2018/06/20 12:52:22