Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:19/2018 Διαγ. για την Παροχή Υπηρεσιών Συνεργατών Τεχνικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης για τη Λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
19/2018 Διαγ. για την Παροχή Υπηρεσιών Συνεργατών Τεχνικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης για τη Λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
19/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η παροχή υπηρεσιών δύο (2) Συνεργατών Τεχνικής Διαχείρισης για τη λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (στο εξής ΑξιοΠιστοΣυν) που αφορά τη Δέσμη 1 και ενός (1) Συνεργάτη Γραμματειακής Υποστήριξης για τη λειτουργία του ΑξιοΠιστοΣυν που αφορά τη Δέσμη 2. Ο διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων, μία για κάθε Συνεργάτη.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80500000-Υπηρεσίες κατάρτισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/01/2019 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/01/2019 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
Δέσμη 1
Όνομα τμήματος(2)
Δέσμη 2
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/12/2018 10:55
Ημερομηνία ανάθεσης:
13/11/2019 10:31

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 19/2018 Διαγωνισμός Συνεργατων ΑξιοΠιστοΣυν-2018-12 - 17.docx Έγγραφα Διαγωνισμού 19/2018 EN 2018/12/19 10:55:43
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3503012_1.xml N/A el 2018/12/18 14:29:36