Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοτέου Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης Re-CULT και Σχέδιο Ποιότητας καιΤελική Αξιολόγηση της Πράξης/Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Τουρισμού
Τίτλος:
Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοτέου Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης Re-CULT και Σχέδιο Ποιότητας καιΤελική Αξιολόγηση της Πράξης/Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοτέου Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης Re-CULT (Π1.1.3) και Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση της Πράξης / Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης (Π1.1.4)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79420000-Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
79421000-Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/03/2019 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/03/2019 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/02/2019 14:45
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/05/2019 12:55

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 5/2019 5_2019_Έγγραφα_Διαγωνισμού.docx EL 2019/02/19 14:45:03
3 Απαντήσεις σε ερωτήσεις σε σχέση με τα έγγραφα του διαγωνισμού 5_2019_ RECULT answers_28_2_19.docx EL 2019/02/28 13:12:57
2 Διορθώσεις σε σχέση με τα έγγραφα του διαγωνισμού 5_2019_CORRECTIONS.docx EL 2019/02/22 13:35:34
1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 03.RE-CULT_ΤΔΕ_14112018.pdf Επισυνάπτεται το συμπληρωματικό έγγραφο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 4.1 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού. EL 2019/02/22 09:24:01
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3568116_1.xml N/A el 2019/02/19 13:50:09