Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72100000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής
72310000-Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
72510000-Υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
72200000-Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72600000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ
72700000-Υπηρεσίες δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
73200000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
73300000-Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
75100000-Υπηρεσίες διοίκησης
79000000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
79111000-Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
79140000-Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
79300000-Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/03/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/03/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
Σύμβουλος Πληροφορικής (Σύμβουλος 1)
Όνομα τμήματος(2)
Σύμβουλος Πληροφορικής (Σύμβουλος 2)
Όνομα τμήματος(3)
Σύμβουλος Θεμάτων Στρατηγικής και Κοινωνικής Ευθύνης (Σύμβουλος 3)
Όνομα τμήματος(4)
Σύμβουλος Συμμόρφωσης και Διασφάλισης (AML) (Σύμβουλος 4)
Όνομα τμήματος(5)
Σύμβουλος Συμμόρφωσης και Διασφάλισης (AML) (Σύμβουλος 5)
Όνομα τμήματος(6)
Σύμβουλος Αδειοδότησης (Σύμβουλος 6)
Όνομα τμήματος(7)
Σύμβουλος Αδειοδότησης (Σύμβουλος 7)
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/02/2019 16:47
Ημερομηνία ανάθεσης:
13/12/2019 17:13

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού για την Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων Α.Α.33.2019 - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.doc EL 2019/02/27 16:47:33
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3580769_1.xml N/A el 2019/02/27 16:35:14