Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:005-2019 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμάσια (α) Μελέτης Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος και (β) Μελέτης μοντελοποίησης διαδικασών"

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
005-2019 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμάσια (α) Μελέτης Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος και (β) Μελέτης μοντελοποίησης διαδικασών"
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Tender No. 005-2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία παραδοτέων για την πράξη ΑΙΓΙΣ «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων»
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
20.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/03/2019 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/03/2019 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/02/2019 11:08
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/09/2019 13:00

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Tender No. 005-2019 Εγκύκλιος Αρ. 1.pdf Αναφορικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, ενημερώνεστε ότι έχει δοθεί παράταση για την υποβολή προσφορών μέχρι την Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 12:30μ.μ. EL 2019/03/15 09:32:17
N/A Tender No. 005-2019 Tender No. 005-2019.doc Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία παραδοτέων για την πράξη ΑΙΓΙΣ «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 EN 2019/02/28 11:09:00
N/A Tender No. 005-21019 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς)_v5.0.pdf Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία παραδοτέων για την πράξη ΑΙΓΙΣ «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 EL 2019/02/28 11:09:00
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3581430_1.xml N/A el 2019/02/28 11:01:53