Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:11/2019 Διαγωνισμός για την Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων (SAN)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
11/2019 Διαγωνισμός για την Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων (SAN)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
11/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων (SAN)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
30233130-Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/06/2019 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/06/2019 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/05/2019 14:05
Ημερομηνία ανάθεσης:
04/10/2019 12:11

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 11/2019 Tender_11_2019_SAN.docx Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2019/05/20 14:05:27
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3690577_1.xml N/A el 2019/05/20 13:30:44