Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:12/2019 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση πληρωμών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
12/2019 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση πληρωμών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
12/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών συνεργατών για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση πληρωμών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑνΑΔ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79210000-Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
108.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/06/2019 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/06/2019 14:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/06/2019 14:16
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 12/2019 Διαγωνισμός 12-2019 7 - 3 Συν FINAL.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού 12/2019 EL 2019/06/03 14:16:16
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3709812_1.xml N/A el 2019/06/03 11:46:17