Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:5/2019 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών Γραμματειακής Υποστήριξης για διεκπεραίωση εργασιών ελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος «Ερμής»

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
5/2019 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών Γραμματειακής Υποστήριξης για διεκπεραίωση εργασιών ελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος «Ερμής»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
5/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών συνεργατών Γραμματειακής Υποστήριξης για διεκπεραίωση εργασιών ελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος «Ερμής»
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80500000-Υπηρεσίες κατάρτισης
79500000-Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
36.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/06/2019 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/06/2019 14:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/06/2019 14:15
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 5/2019 Έγγραφα Διαγωνισμού 5-2019.pdf Έγγραφα Διαγωνισμού 5/2019 EL 2019/06/11 14:15:17
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3721199_1.xml N/A el 2019/06/11 14:02:48