Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:287/2019 - Αφαίρεση του υφιστάμενου συστήματος Φωτοβολταϊκών πλαισίων και Μελέτη και Κατασκευή νέου Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 450 kWp, στα Κεντρικά Γραφεία της Α.Η.Κ.

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
287/2019 - Αφαίρεση του υφιστάμενου συστήματος Φωτοβολταϊκών πλαισίων και Μελέτη και Κατασκευή νέου Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 450 kWp, στα Κεντρικά Γραφεία της Α.Η.Κ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αφαίρεση του υφιστάμενου συστήματος Φωτοβολταϊκών πλαισίων και Μελέτη και Κατασκευή νέου Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 450 kWp, στα Κεντρικά Γραφεία της Α.Η.Κ.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
09332000-Ηλιακές εγκαταστάσεις
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
550.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
31/07/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
31/07/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/06/2019 14:29
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
3 287/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΡ 1 287_2019_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_ΑΡ_1.pdf EL 2019/07/09 12:18:20
4 287/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΡ 2 287_2019_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_No_2.pdf EN 2019/07/17 13:36:30
5 287/2019 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΡ 3 287_2019_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_ΑΡ_3.pdf EL 2019/07/18 11:00:50
1 287/2019 - ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 287_2019_ΕΓΓΡΑΦΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.rar EL 2019/06/14 14:31:05
2 287/2019 - Παραρτήματα σε Word Format ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ WORD FORMAT.rar EL 2019/06/14 14:40:28
6 287/2019 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ 1 287_2019_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΡ_1.pdf EL 2019/07/18 11:03:17
7 Τροποποίηση Αρ. 2 287_2019_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_2_19_07_2019.pdf Τροποποίηση Αρ. 2 EL 2019/07/19 08:43:53
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3726863_1.xml N/A en 2019/06/14 14:19:48