Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:15/2019 Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζόμενων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
15/2019 Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζόμενων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
15/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζόμενων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66515200-Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας
66516400-Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης
66514110-Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
66511000-Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής
66512100-Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
120.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/09/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/09/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/08/2019 11:04
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/01/2020 14:27

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού 15/2019 19EggrafaDiagonismouInsurance.docx Έγγραφα Διαγωνισμού 15/2019 EL 2019/08/19 11:04:06
1 Απαντήσεις σε διευκρινίσεις/ερωτήματα που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 19Diefkrinisis15.pdf Απαντήσεις σε διευκρινίσεις/ερωτήματα που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού. EL 2019/09/09 14:49:13
2 Διευκρινίσεις Diefkriniseis2.pdf Διευκρινίσεις EL 2019/09/13 13:01:23
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3821587_1.xml N/A el 2019/08/19 09:24:53