Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΤΥΠ2020/010/Α/Α - Ανοικτός Διαγωνσιμός για Εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής (counter automation system – (C.A.S.)) για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Τίτλος:
ΤΥΠ2020/010/Α/Α - Ανοικτός Διαγωνσιμός για Εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής (counter automation system – (C.A.S.)) για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΥΠ2020/010/Α/Α
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής (counter automation system – (C.A.S.)) για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
48110000-Πακέτα λογισμικού για σημεία πώλησης (POS)
48800000-Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
50312610-Συντήρηση εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών
72222300-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών
72267100-Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών
72268000-Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.710.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/06/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/06/2020 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/04/2020 12:42
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής (counter automation system – (C.A.S.)) για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ) - ΤΥΠ2020/010/Α/Α Tender Documents.rar Εισαγωγή συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής (counter automation system – (C.A.S.)) για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ) EL 2020/04/03 12:42:41
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4157523_1.xml N/A el 2020/04/03 11:29:06