Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:13/2020 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Data Center) της ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
13/2020 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Data Center) της ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Data Center) της ΑνΑΔ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48800000-Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
48820000-Εξυπηρετητές
48822000-Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών
50312100-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών
72267000-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
160.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/10/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/10/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/09/2020 22:35
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού Tender_13_2020_KHY.docx Έγγραφα Διαγωνισμού EL 2020/09/04 22:35:37
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4359090_1.xml N/A el 2020/09/04 22:12:31