Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΣΥΛ 01/2021: ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PANEL VAN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Τίτλος:
ΣΥΛ 01/2021: ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PANEL VAN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΥΛ 01/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PANEL VAN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34000000-Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
55.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/03/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/03/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/02/2021 12:42
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 ADDENDUM ΑΡ.1 1-2021-48 ADDENDUM Αρ. 1.pdf EL 2021/02/15 10:41:44
N/A ΣΥΛ 01/2021: ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PANEL VAN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ 012021 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PANEL VAN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ EL 2021/02/01 12:42:42
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4575580_1.xml N/A el 2021/02/01 12:26:41