Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΣΥΛ 08/2021: Προμήθεια 13.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm και 100 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 25mm

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Τίτλος:
ΣΥΛ 08/2021: Προμήθεια 13.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm και 100 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 25mm
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΥΛ 08/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΣΥΛ 08/2021: Προμήθεια 13.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm και 100 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 25mm
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38421100-Μετρητές νερού
38300000-Όργανα μετρήσεων
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
362.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/03/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/03/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/02/2021 09:32
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ WORD ΜΟΡΦΗ Έντυπα σε WORD.rar EL 2021/02/17 11:08:29
N/A ΣΥΛ 08/2021: Προμήθεια 13.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm και 100 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 25mm ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8-2021.pdf ΣΥΛ 08/2021: Προμήθεια 13.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm και 100 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 25mm EL 2021/02/16 09:32:31
2 ΣΥΛ 8/2021-87 ΣΥΛ 8-2021-87 ADDENDUM ΑΡ.1.pdf EL 2021/03/04 08:37:03
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4604947_1.xml N/A el 2021/02/16 09:17:40