Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:A.A.49.2021 - Αγορά Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
A.A.49.2021 - Αγορά Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α.Α.49.2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αγορά Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72200000-Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
72220000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα
72230000-Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών
72240000-Υπηρεσίες ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων
72250000-Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης
72260000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
210.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/05/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/05/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/03/2021 13:17
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/06/2022 13:51

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2 Α.Α.49.2021 - Τροποποιημένα έγγραφα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.rar Α.Α.49.2021 - Τροποποιημένα έγγραφα (Μέρος Α και Παράρτημα ΙΙΙ) EL 2021/04/08 13:52:34
1 Α.Α.49.2021 - Τροποποιητικό έγγραφο 21.04.08 A.A.49.2021_Addendum.pdf Α.Α.49.2021 - Τροποποιητικό έγγραφο EL 2021/04/08 13:48:41
N/A Α.Α.49.2021 Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού A.A.49.2021.rar Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού EL 2021/03/19 13:17:30
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4668383_1.xml N/A el 2021/03/19 13:10:18