Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός για τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την ασφαλιστική κάλυψη του Δήμου Λάρνακας (60/2021)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λάρνακας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την ασφαλιστική κάλυψη του Δήμου Λάρνακας (60/2021)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
60/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Δήμος Λάρνακας ζητά προσφορές για τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την ασφαλιστική κάλυψη του Δήμου Λάρνακας. Η ασφαλιστική κάλυψη θα είναι για περίοδο δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης από τον Δήμο Λάρνακας για ακόμα δώδεκα (12) μήνες για τα Τμήματα 1,2,3,5 και 6. Για τα Τμήματα 4 και 7 η ασφαλιστική κάλυψη θα είναι για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66500000-Υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδότησης
66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
382.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/10/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/10/2021 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
(Α) Ασφάλιση Περιουσίας και Ενοικίων (Β) Περιεκτική Κάλυψη Μηχανολογικού εξοπλισμού (Machinery Breakdown) (Γ) Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment) (Δ) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Ε) Ασφάλιση Τρομοκρατίας (ΣΤ) Ασφάλιση Χρημάτων
Όνομα τμήματος(2)
Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων
Όνομα τμήματος(3)
Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Προσαρτημάτων Προσωπικού
Όνομα τμήματος(4)
Ασφάλιση των Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων
Όνομα τμήματος(5)
Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη
Όνομα τμήματος(6)
Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, Προστασία Εισοδήματος (Πρόσκαιρη ολική Ανικανότητα) από Ατύχημα και Ιατρικά Έξοδα Ατυχήματος
Όνομα τμήματος(7)
Ασφάλιση Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών κινδύνων
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/09/2021 17:05
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 60-2021.rar EL 2021/09/13 17:05:29
2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1.pdf EL 2021/10/07 15:01:16
1 Κατάλογος Στοιχείων Προσωπικού Δήμου Κατάλογος Στοιχείων Προσωπικού Δήμου.docx EL 2021/10/07 15:00:38
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4948392_1.xml N/A el 2021/09/08 10:23:04