Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:16/2022 Διαγωνισμός για τις ασφαλιστικές καλύψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
16/2022 Διαγωνισμός για τις ασφαλιστικές καλύψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
16/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την ασφαλιστική κάλυψη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
66500000-Υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδότησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
212.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/09/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/09/2022 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
6
Όνομα τμήματος(1)
Ασφάλιση περιουσίας και διακοπής εργασιών, και άλλα
Όνομα τμήματος(2)
Ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων
Όνομα τμήματος(3)
Ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων και ιατρικά έξοδα ατυχήματος προσωπικού
Όνομα τμήματος(4)
Ομαδική ασφάλιση ζωής και επιπρόσθετων ωφελημάτων
Όνομα τμήματος(5)
Ασφάλιση ευθύνης εργοδότη
Όνομα τμήματος(6)
Ασφάλιση έργων τέχνης
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
6
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/09/2022 12:31
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A Έγγραφα Διαγωνισμού ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - 2022.pdf Έγγραφα διαγωνισμού για τις ασφαλιστικές καλύψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) EL 2022/09/01 12:31:28
N/A Προσαρτήματα Εντύπων Διαγωνισμού σε μορφή word Έντυπα Διαγωνισμού.docx Έντυπα Διαγωνισμού σε word μορφή EL 2022/09/01 12:31:28
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5596201_1.xml N/A el 2022/09/01 11:22:41