Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:4/2023-Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
4/2023-Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, η οποία εντάσσεται στην κατηγορία 79420000 κατά CPV. 1. Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. 2. Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. 3. Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία. 4. Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79420000-Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
435.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/04/2023 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/04/2023 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/03/2023 13:58
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A 4/2023-Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΑ_Έγγραφα Διαγωνισμού 04_2023.pdf Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου EL 2023/03/24 13:58:30
N/A 4/2023-Υποδείγματα Εντύπων Προσάρτημα Υποδείγματα Εντύπων 04_2023.docx EL 2023/03/24 13:58:30
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5959981_1.xml N/A el 2023/03/24 12:14:40