Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: LEGAL/COMMERCIAL/FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF CYPRUS’ LNG PROJECT
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τίτλος:
LEGAL/COMMERCIAL/FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF CYPRUS’ LNG PROJECT
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
DEFA 013/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
LEGAL/COMMERCIAL/FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF CYPRUS’ LNG PROJECT
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Κλειστή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.800.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/11/2017 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
01/12/2017 00:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/10/2017 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/11/2017 14:15
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/10/2017 13:28
Ημερομηνία ανάθεσης:
10/04/2018 12:25