Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: TAY 12/2017_DESIGN, BUILD AND OPERATE OF THE SOLEA SEWAGE TREATMENT PLANT AND ASSOCIATED WORKS”
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τίτλος:
TAY 12/2017_DESIGN, BUILD AND OPERATE OF THE SOLEA SEWAGE TREATMENT PLANT AND ASSOCIATED WORKS”
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
TAY 12/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
DESIGN, BUILD AND OPERATE OF THE SOLEA SEWAGE TREATMENT PLANT AND ASSOCIATED WORKS
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45252100-Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων
90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90400000-Υπηρεσίες αποχέτευσης
90480000-Υπηρεσίες διαχείρισης των αποχετεύσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
11.190.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/03/2018 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
06/02/2018 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/03/2018 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/12/2017 15:10
Ημερομηνία ανάθεσης: