Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2018 – 30/06/2018 (22/2017)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τίτλος:
Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2018 – 30/06/2018 (22/2017)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
22/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ζητά προσφορές για την Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα για την περίοδο 01/01/2018 – 30/06/2018. Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται στη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του ΙΓΕ, το οποίο βρίσκεται στον περίβολο του ΙΓΕ, κατά τις εργάσιμες ώρες της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
15710000-Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και άλλα ζώα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
115.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/12/2017 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/11/2017 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/12/2017 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/11/2017 14:57
Ημερομηνία ανάθεσης: