Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΙΩΝ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας
Τίτλος:
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΙΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΛ13/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
23/03/2022 00:00
Κωδικοί CPV :
19640000-Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/12/2017 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/11/2017 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/12/2017 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/11/2017 10:38
Ημερομηνία ανάθεσης:
26/04/2018 10:11