Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για Προμήθεια Βιβλίων για την Ελπινίκειο Βιβλιοθήκη(Κωδικός και Αύξων Αριθμός Διαγωνισμού ΠΥ04/18)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
Προσφορά για Προμήθεια Βιβλίων για την Ελπινίκειο Βιβλιοθήκη(Κωδικός και Αύξων Αριθμός Διαγωνισμού ΠΥ04/18)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια βιβλίων για κάλυψη των αναγκών της Ελπινικείου ΒΙβλιοθήκης σύμφωνα με τους Όρους.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
22113000-Βιβλία βιβλιοθήκης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
6.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/04/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/04/2018 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/04/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/03/2018 10:12
Ημερομηνία ανάθεσης: