Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α 08/2018 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α 08/2018 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 08/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Σταδιοδρομίας στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Οι ανάγκες στην παρούσα φάση αφορούν σε δύο Αναδόχους σε έκαστο Μητρώο, όπως ορίζονται στα έγγραφα.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
80.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/05/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/05/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/05/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
8
Όνομα τμήματος(1)
Ανάδοχος Λευκωσίας 1
Όνομα τμήματος(2)
Ανάδοχος Λευκωσίας 2
Όνομα τμήματος(3)
Ανάδοχος Λεμεσού 1
Όνομα τμήματος(4)
Ανάδοχος Λεμεσού 2
Όνομα τμήματος(5)
Ανάδοχος Πάφου 1
Όνομα τμήματος(6)
Ανάδοχος Πάφου 2
Όνομα τμήματος(7)
Ανάδοχος Λάρνακας 1
Όνομα τμήματος(8)
Ανάδοχος Λάρνακας 2
Να υποβληθούν προσφορές για::
Όλα τα Τμήματα
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/04/2018 11:28
Ημερομηνία ανάθεσης: