Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 13/2018 για την παροχή υπηρεσιών διαφημιστή προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 13/2018 για την παροχή υπηρεσιών διαφημιστή προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διαφημιστή όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους Εντολής - Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Παράρτημα ΙΙ των εγγράφων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά, από τον Ανάδοχο αναμένεται να παραχωρηθούν οι πιο κάτω υπηρεσίες: (α) Προώθηση και εφαρμογή της διαφημιστικής ή ενημερωτικής εκστρατείας. (β) Επιμέλεια, σχεδιασμός και τεχνική επεξεργασία μαυρόασπρων εντύπων καταχωρήσεων μηνυμάτων και έγχρωμων ηλεκτρονικών καταχωρήσεων, ηχογράφηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ανακοινώσεων, προώθηση τους στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρακολούθηση της εκτέλεσης και μετάδοσης τους. (γ) Ετοιμασία ενημερωτικού φυλλαδίου (Παράρτημα Α), ειδικού ενημερωτικού εντύπου (περιοδικού) (Παράρτημα Β) και τρίπτυχου εντύπου στην αγγλική γλώσσα (Παράρτημα Γ).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες διαφήμισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
79341000-Υπηρεσίες διαφήμισης
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341200-Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
101.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/05/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/05/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Cyprosam Ltd 79341000 N/A EUR 116.187,40

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Cyprosam Ltd Ναι N/A EUR 64.548,60
Infocredit Group Ltd Όχι N/A EUR 30.000,00
Redwolf Digital Group ltd Όχι N/A EUR 64.750,00