Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15mm, 300 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25mm ΚΑΙ 40 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40mm
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15mm, 300 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25mm ΚΑΙ 40 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40mm
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
10/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15mm, 300 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25mm ΚΑΙ 40 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40mm
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
38421100-Μετρητές νερού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
360.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/07/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/06/2018 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/07/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ 1 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 15mm
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ 2 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 25mm
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ 3 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 40mm
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/06/2018 14:51
Ημερομηνία ανάθεσης: