Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια δοχείων συλλογής βιολογικών υγρών για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων Γ.Τ.173/18
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια δοχείων συλλογής βιολογικών υγρών για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων Γ.Τ.173/18
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ.173/18
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια δοχείων συλλογής βιολογικών υγρών για τις ανάγκες των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33696300-Χημικά αντιδραστήρια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
47.360
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
31/08/2018 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/08/2018 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
31/08/2018 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/07/2018 09:07
Ημερομηνία ανάθεσης: