Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια ειδικών αναλωσίμων για τις ανάγκες Παραπληγικών και των τμημάτων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, Γ.Τ.165/18
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια ειδικών αναλωσίμων για τις ανάγκες Παραπληγικών και των τμημάτων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, Γ.Τ.165/18
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Υ.Υ.13.25.068.019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την προμήθεια ειδικών αναλωσίμων για τις ανάγκες Παραπληγικών και των τμημάτων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, Γ.Τ.165/18
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
128.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/09/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/09/2018 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/09/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ 2
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/07/2018 09:41
Ημερομηνία ανάθεσης: