Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης ( Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κλπ.) Φ.Υ.Υ 130/2018
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης ( Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κλπ.) Φ.Υ.Υ 130/2018
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Φ.Υ.Υ 130/2018 13.25.02.02.34
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης ( Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κλπ.)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33621000-Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
111.459
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/09/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/08/2018 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/09/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
5
Όνομα τμήματος(1)
Είδος 1
Όνομα τμήματος(2)
Είδος 2
Όνομα τμήματος(3)
Είδος 3
Όνομα τμήματος(4)
Είδος 4
Όνομα τμήματος(5)
Είδος 5
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/08/2018 13:51
Ημερομηνία ανάθεσης:
25/10/2018 14:59