Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια, Τοποθέτηση και Εγκατάσταση Τραπεζιών και Καθισμάτων για Αίθουσες Συναδριάσεως.(ΥΠΑΜ/321/2018)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Άμυνας
Τίτλος:
Προμήθεια, Τοποθέτηση και Εγκατάσταση Τραπεζιών και Καθισμάτων για Αίθουσες Συναδριάσεως.(ΥΠΑΜ/321/2018)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΠΑΜ/321/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για Προμήθεια, Τοποθέτηση και Εγκατάσταση Τραπεζιών και Καθισμάτων για Αίθουσες Συναδριάσεως (ΥΠΑΜ/321/2018). -20 Τραπέζια. -40 Καθισματα.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
39120000-Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες
39121200-Τραπέζια
39110000-Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα
39111000-Καθίσματα
39111100-Περιστρεφόμενα καθίσματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
7.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/09/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/08/2018 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/09/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/08/2018 11:53
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/02/2019 09:14