Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:
Tender for the acquisition of an Integrated Municipality System
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
1/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
The Union of Cyprus Municipalities (UCM) is seeking to acquire an Integrated Municipality System to support comprehensive IT and operational activities of the UCM members and to enter into a maintenance and operational support service provision contract. The solution shall comprised of the following: 1. Business processes normalization and simplification 2. Detailed User Requirements 3. Network Infrastructure 4. Information Security Infrastructure 5. End User Computing (recommendation) 6. Integrated Municipality System (Application).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
48800000-Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
48810000-Συστήματα πληροφόρησης
48812000-Συστήματα οικονομικών πληροφοριών
48517000-Πακέτα λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών
50312000-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
50312300-Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων
50312600-Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών
50312610-Συντήρηση εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών
50312620-Επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών
72212000-Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
72212100-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους
72212214-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων
72212217-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών
72212443-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού λογιστικής
72212517-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών
72212600-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων
72212900-Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
72222300-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών
72224100-Υπηρεσίες προγραμματισμού υλοποίησης συστημάτων
72232000-Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού
72253200-Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
72261000-Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
72262000-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
72263000-Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού
72267100-Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών
72268000-Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
5.960.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/08/2019 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/08/2019 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Hellenic Technical Enterprises Ltd 48000000 N/A EUR 4.683.159,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Hellenic Technical Enterprises Ltd Ναι N/A EUR 4.683.160,00
SSM COMPUTER SYSTEMS LTD Όχι N/A EUR 5.074.240,00