Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΝΟΣ(1)/017/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΝΟΣ(1)/017/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΝΟΣ(1)/017/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38437120-Υποστάτες σιφωνίων (πιπετών)
33182100-Απινιδωτής
38951000-Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου
38434540-Βιοϊατρικός εξοπλισμός
34150000-Προσομοιωτές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
117.647
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/10/2018 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/10/2018 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/10/2018 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/10/2018 13:36
Ημερομηνία ανάθεσης: