Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Αναλογιστή - Αρ. Διαγωνισμού 16/2018
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Αναλογιστή - Αρ. Διαγωνισμού 16/2018
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Αρ. Διαγωνισμού 16/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η διενέργεια αναλογιστικής εκτίμησης του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της ΑνΑΔ (στο εξής “Σχέδιο”) και της υποχρέωσης για καταβολή φιλοδωρήματος σε εργοδοτουμένους που απασχολούνται με σύμβαση, που εντάσσεται στην κατηγορία 66519600 κατά CPV. Ο Διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη Σύμβασης για τη διενέργεια αναλογιστικών εκτιμήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και ενδιάμεσων εκτιμήσεων για τα δύο (2) επόμενα έτη.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66519600-Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων ασφαλίσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
8.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/11/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινήσεις (από-έως) :
05/11/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/11/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
29/10/2018 12:03
Ημερομηνία ανάθεσης:
03/01/2019 12:37