Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Οικονομικών
Τίτλος:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2018Δ0011
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
44613800-Κάδοι αποβλήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
86.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/12/2018 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
30/11/2018 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/12/2018 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Κατηγορία 1: Είδος 1
Όνομα τμήματος(2)
Κατηγορία 2: Είδος 2
Όνομα τμήματος(3)
Κατηγορία 3: Είδος 3
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/11/2018 14:17
Ημερομηνία ανάθεσης:
09/05/2019 12:59