Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧEIΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧEIΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΠΣ.01/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Το ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ Δερύνειας – Σωτήρας – Λιοπετρίου – Αυγόρου – Φρενάρου – Αχερίτου, διαγωνισμό για την Προμήθεια Τριών Μεταχειρισμένων Απορριμματοφόρων Οχημάτων Τύπου Πρέσας.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34000000-Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
120.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/12/2018 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/12/2018 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/12/2018 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
29/11/2018 11:23
Ημερομηνία ανάθεσης: