Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Σκιαγραφικών Ουσιών στην Ακτινοδιαγνωστική αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.170/2018
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια Σκιαγραφικών Ουσιών στην Ακτινοδιαγνωστική αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.170/2018
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.26 αρ.διαγ.170/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Σκιαγραφικών Ουσιών στην Ακτινοδιαγνωστική αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.170/2018
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33696000-Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
317.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/01/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
17/12/2018 11:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/01/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/12/2018 08:58
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/02/2019 11:21