Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την αποκομιδή, μεταφορά και παράδοση όλων των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Εργολάβου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λακατάμιας
Τίτλος:
Προσφορά για την αποκομιδή, μεταφορά και παράδοση όλων των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα δημοτικά όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Εργολάβου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
20/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και παράδοση, έναντι εγγράφων του ζυγίσματος κάθε φορτίου, στην μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α) Κόσιης όλων των οικιακών στερεών απορριμμάτων από τα Δημοτικά Όρια του Δήμου Λακατάμιας με απορριμματοφόρα οχήματα του Εργολάβου Αρ. Προσφοράς 20/2018
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90511100-Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων
90511200-Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
90512000-Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
820.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/02/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/01/2019 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/02/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/01/2019 12:57
Ημερομηνία ανάθεσης: