Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 10 νέων αντλιών λυμάτων στο ΣΑΛ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 10 νέων αντλιών λυμάτων στο ΣΑΛ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 12/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 10 νέων αντλιών λυμάτων, για αντικατάσταση παλαιών αντλιών, σε επτά αντλιοστάσια της Φάσης Α του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ).
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
42122000-Αντλίες
43134100-Βυθιζόμενες αντλίες
50511000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
42122220-Αντλίες αποχέτευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
80.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/02/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
15/02/2019 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/02/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
31/01/2019 16:44
Ημερομηνία ανάθεσης: