Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης με Καλλιτεχνικό Διευθυντή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, διεύθυνσης και λειτουργίας του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης με Καλλιτεχνικό Διευθυντή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, διεύθυνσης και λειτουργίας του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
UCY-2018-073-ΠΡΥΤ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης με Καλλιτεχνικό Διευθυντή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, διεύθυνσης και λειτουργίας του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
80310000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης νέων
80590000-Υπηρεσίες διδασκαλίας
79952100-Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/04/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/02/2019 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/04/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/02/2019 11:19
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/10/2019 16:17