Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Η προμήθεια (αγορά) εξαρτημάτων για αναπνευστικές συσκευές και εξαρτημάτων για αεροσυμπιεστές αναπνευστικών συσκευών.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τίτλος:
Η προμήθεια (αγορά) εξαρτημάτων για αναπνευστικές συσκευές και εξαρτημάτων για αεροσυμπιεστές αναπνευστικών συσκευών.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Π.Υ.107(05/2019)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η προμήθεια (αγορά) εξαρτημάτων για αναπνευστικές συσκευές και εξαρτημάτων για αεροσυμπιεστές αναπνευστικών συσκευών.Π.Υ.107(05/2019)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
35111100-Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης
42123400-Αεροσυμπιεστές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
26.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/03/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/03/2019 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/03/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Είδος αρ.1: Εξαρτήματα για Αναπνευστικές Συσκευές SCOTT
Όνομα τμήματος(2)
Είδος αρ.2: Εξαρτήματα για Αεροσυμπιεστές Αναπνευστικών Συσκευών BAUER
Όνομα τμήματος(3)
Είδος αρ.3: Εξαρτήματα για Αεροσυμπιεστές Αναπνευστικών Συσκευών L&W
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/02/2019 08:15
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/05/2019 12:07