Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός με αρ. 5/2019 για την προμήθεια Ολοκληρωμένων Συστημάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Κτηνιατρικές Υπηρεσιες
Τίτλος:
Διαγωνισμός με αρ. 5/2019 για την προμήθεια Ολοκληρωμένων Συστημάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
5.2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός με αρ. 5/2019 για την προμήθεια Ολοκληρωμένων Συστημάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24960000-Ποικίλα χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
93.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/02/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/02/2019 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/02/2019 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/02/2019 14:44
Ημερομηνία ανάθεσης:
24/05/2019 13:53