Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (4/2019)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Τίτλος:
ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (4/2019)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (4/2019)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34140000-Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα
34144000-Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης
34115000-Άλλα επιβατηγά αυτοκίνητα
34111200-Αυτοκίνητα τύπου σεντάν
34113000-Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
34115200-Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων
34111100-Αυτοκίνητα τύπου στέισον
34113100-Αυτοκίνητα τύπου τζιπ
34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
225.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
15/03/2019 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
05/03/2019 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
15/03/2019 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ
Όνομα τμήματος(2)
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/02/2019 12:10
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/08/2019 11:06