Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Interim Evaluation of the RPF’s Nation. Framework Progr.for Research Techn. Develop. and Innov.“RESTART 2016-2020” and Interim Evaluat.of Cypriot Part. in the EU’s "HORIZON 2020" INNOV.PROG 2014-2020
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ιδρυμα ΄Ερευνας και Καινοτομίας
Τίτλος:
Interim Evaluation of the RPF’s Nation. Framework Progr.for Research Techn. Develop. and Innov.“RESTART 2016-2020” and Interim Evaluat.of Cypriot Part. in the EU’s "HORIZON 2020" INNOV.PROG 2014-2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
EVA/04/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
The Interim Evaluation of the RPF’s National Framework Programme for Research Technological Development and Innovation “RESTART 2016-2020” and the Interim Evaluation of Cypriot Participation in the EU’s “HORIZON 2020” Research and Innovation Programme (2014-2020), falling under category 79419000-4 Evaluation Consultancy Services of the CPV classification.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79419000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
168.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/05/2019 15:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/05/2019 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/05/2019 15:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/04/2019 10:35
Ημερομηνία ανάθεσης:
21/11/2019 13:55