Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια αυτόματης βιοχημικής και μικροσκοπικής ανάλυσης ούρων με παροχή συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λευκωσίας Σ.Υ.30/19
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια αυτόματης βιοχημικής και μικροσκοπικής ανάλυσης ούρων με παροχή συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λευκωσίας Σ.Υ.30/19
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Σ.Υ.30/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια αυτόματης βιοχημικής και μικροσκοπικής ανάλυσης ούρων με παροχή συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33696300-Χημικά αντιδραστήρια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
754.320
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/06/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/05/2019 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/06/2019 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/05/2019 12:27
Ημερομηνία ανάθεσης: