Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια 25.000 γυάλινων χαμηλών ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού. (43/2019)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια 25.000 γυάλινων χαμηλών ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού. (43/2019)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
43/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την προμήθεια 25.000 γυάλινων χαμηλών ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
39221123-Ποτήρια
39221120-Φλυτζάνια και ποτήρια
39299000-Γυάλινα είδη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
22.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
31/05/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/05/2019 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
31/05/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
25000 γυάλινα χαμηλά ποτήρια
Όνομα τμήματος(2)
25000 γυάλινα ποτήρια με πόδι
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/05/2019 12:22
Ημερομηνία ανάθεσης:
18/07/2019 11:28