Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 10/2019 για την Αγορά Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων των προγραμμάτων «Erasmus+ (κεφ. Νεολαία)» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 10/2019 για την Αγορά Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων των προγραμμάτων «Erasmus+ (κεφ. Νεολαία)» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 10/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Αγορά Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων των προγραμμάτων «Erasmus+ (κεφάλαιο Νεολαία)» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
30.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/06/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/06/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
6
Όνομα τμήματος(1)
Ανάδοχος 1
Όνομα τμήματος(2)
Ανάδοχος 2
Όνομα τμήματος(3)
Ανάδοχος 3
Όνομα τμήματος(4)
Ανάδοχος 4
Όνομα τμήματος(5)
Ανάδοχος 5
Όνομα τμήματος(6)
Ανάδοχος 6
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα Τμήμα μόνο
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Ηλιάνα Πετρίδου 98000000 Ανάδοχος 1 EUR 2.666,66
Σταύρος Πάρλαλης 98000000 Ανάδοχος 1 EUR 3.170,00
Andreas Andreou 98000000 Ανάδοχος 1 EUR 3.311,33
EEO GROUP Α.Ε 98000000 Ανάδοχος 1 EUR 10.021,65

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Andreas Andreou Ναι 1 EUR 3.311,33
EEO GROUP Α.Ε Ναι 1 EUR 20.043,30
Mary Evangelidou Όχι 1 EUR 20.350,00
Ελένη Σταμούλη Όχι 1 EUR 4.632,50
Ηλιάνα Πετρίδου Ναι 1 EUR 3.600,00
Σταύρος Πάρλαλης Ναι 1 EUR 0,00
ΦΛΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛ Όχι 1 EUR 29.580,00