Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ADAMTS-13 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Γ.Ν.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γ.Τ.114/19
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ADAMTS-13 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Γ.Ν.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γ.Τ.114/19
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ.114/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ADAMTS-13 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Γ.Ν.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γ.Τ.114/19
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33696300-Χημικά αντιδραστήρια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/07/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/06/2019 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/07/2019 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/06/2019 14:23
Ημερομηνία ανάθεσης: